Statut Array Drukuj Array
Wpisany przez Piotr Szynkowski   

·     

  Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

  Stowarzyszenia PILCHOWICZANIE PILCHOWICZANOM z dnia 30 września 2013 roku

 

 

STATUT

                                                               STOWARZYSZENIA PILCHOWICZANIE PILCHOWICZANOM


I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.


§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności obszar województwa śląskiego.


§ 3

Siedzibą władz Stowarzyszenia są Pilchowice.


§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.


§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz utrzymywać kontakty z osobami zamieszkującymi za granicą, w ramach realizacji swoich zadań statutowych.


§ 6

Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.


§ 7

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.


§ 8

Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem SPP.


II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI


§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Upowszechnianie idei odnowy i rozwoju wsi, polegającej na kształtowaniu z bezpośrednim udziałem społeczności wiejskiej warunków, standardu oraz jakości życia na wsi, z zachowaniem niepowtarzalnej tożsamości wsi i wartości życia wiejskiego, przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego, duchownego i materialnego wsi.

 2. Utrzymywanie i wzmacnianie tożsamości mieszkańców wsi województwa śląskiego oraz ich odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo duchowe, kulturowe i materialne, walory środowiska naturalnego, piękna przyrody i krajobrazu obszarów wiejskich.

 3. Zwiększenia osobistego zaangażowania mieszkańców wsi i odpowiedzialności za przyszłość własną i całej społeczności wiejskiej oraz wspieranie zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

 4. Promowanie i propagowanie kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, turystycznych, kulturowych i oświatowych.

 5. Promocja zdrowia, profilaktyka antyuzależnieniowa, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

 6. Promowanie i propagowanie turystyki i ochrony środowiska

 7. Szczególne działania aktywizujące dzieci i młodzież w dziedzinach, o których mowa w pkt.4, 5 i 6.


§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wymianę informacji o działalności poszczególnych grup i stowarzyszeń odnowy wsi, działających na terenie województwa śląskiego.

 2. Tworzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń poszczególnych wiejskich grup liderów i stowarzyszeń odnowy wsi oraz Lokalnych Grup Działania (LAG), działających na obszarze województwa śląskiego.

 3. Pozyskiwanie informacji o możliwościach wsparcia, w tym w szczególności wsparcia finansowego działań w dziedzinie odnowy wsi oraz rozwoju obszarów wiejskich.

 4. Współpracę z instytutami krajowymi i regionalnymi, wspierającymi odnowę wsi i rozwój obszarów wiejskich.

 5. Promocję odnowy wsi w województwie śląskim oraz osiągnięć poszczególnych grup bądź stowarzyszeń odnowy wsi oraz całego ruchu na rzecz odnowy wsi w województwie śląskim.

 6. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, dotyczącej problematyki odnowy wsi w regionie oraz działań i osiągnięć grup bądź stowarzyszeń odnowy wsi w województwie śląskim.

 7. Występowanie z inicjatywami na rzecz odnowy i rozwoju wsi w województwie, w tym budowy i rozwoju systemu instrumentów wsparcia na poziomie gminnym, powiatowym i regionalnym.

 8. Podejmowanie współpracy z inicjatywami na rzecz odnowy wsi w innych regionach Polski.

 9. Podejmowanie współpracy z instytucjami zagranicznymi, najmującymi się odnową wsi.

 10. Podejmowanie wszystkich innych zadań zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

 11. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, a w szczególności:

- organizowanie warsztatów rękodzielniczych

- wydawanie periodyku „Informacje Kulturalne”

- modernizacja i pielęgnacja dawnego parku przypałacowego

- organizowanie Jarmarków Świątecznych promujących lokalnych rękodzielników

i dziedzictwo kulturowe

- organizowanie koncertów muzyki klasycznej, występów „Młodzieżowego Chóru Wsi

Pilchowice” i inne

- organizowanie dla mieszkańców spotkań o różnej tematyce

- inne działania służące realizacji celów statutowych


§ 11

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 3. O podjęciu działalności gospodarczej decyduje Walne Zgromadzenie Członków.III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 12

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.


§14

 1.  
  1. Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

  2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

  3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

  4. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia.


§15

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

 3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,

 4. korzystania z obiektów i urządzeń, będących w dyspozycji Stowarzyszenia na zasadach określonych uchwałą Zarządu.

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

  2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, uchwalonych w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków,

  3. aktywnej działalności na rzecz realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.


§ 16

 1. Członkowie wspierający oraz honorowi posiadają prawa określone w § 15, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 2. Członkowie wspierający oraz honorowi posiadają prawo uczestnictwa poprzez wskazanych przez siebie przedstawicieli - z głosem doradczym - w pracach statutowych władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie wspierający posiadają obowiązki określone w § 15 ust. 2 pkt. l) i 3). Członkowie wspierający mają obowiązek regularnego wywiązywania się ze świadczeń finansowych lub rzeczowych, które zadeklarowali w momencie wstąpienia do Stowarzyszenia.


§ 17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,

 4. wykluczenia z powodu naruszenia postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia praw publicznych,

 5. wykluczenia z powodu uporczywego działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia w poważny sposób dobrego imienia Stowarzyszenia, stwierdzonego uchwałą Zarządu.

 1. W przypadku określonym w ust. l. decyzję o ustaniu członkostwa, skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia podaje Zarząd.

 2. Osoba skreślona z listy członków lub wykluczona ze Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.3


IV

ORGANY STOWARZYSZENIA


§ 18

 1.  
  1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1.  
  1. Walne Zebranie Członków,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna,


§ 19

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.

 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków. Zwykłą większością głosów Komisja Rewizyjna może postanowić o podjęciu uchwały w głosowaniu tajnym.


§ 20

Walne Zebranie Członków


 1.  
  1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

  2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.


§ 21

 1.  
  1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

  2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do końca maja każdego roku.

  3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

  4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący Zebrania, jego zastępca oraz sekretarz.

  5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres 2 lat, spośród członków Stowarzyszenia. W skład Prezydium nie mogą wejść osoby będące członkami Zarządu albo Komisji Rewizyjnej (w tym również członkowie ustępujących władz).

  6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

 1. Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 członków Stowarzyszenia,

 2. Prezydium Walnego Zebrania na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia,

 3. Komisja Rewizyjna w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie określonym w statucie.

 1.  
  1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 6 pkt. 2) o miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powiadamia Prezydium Walnego Zebrania Członków. W przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 6 pkt. 3) o miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powiadamia Komisja Rewizyjna.


§ 22

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

 2. W przypadku niemożności podjęcia uchwały z uwagi na brak kworum wyznaczany jest drugi termin posiedzenia władzy Stowarzyszenia - o 30 minut późniejszy od pierwotnie zaplanowanego.

 3. Do podjęcia uchwały wymagana jest wówczas zwykła większość głosów w obecności co najmniej 1/3 ogółu uprawnionych.

 4. Na wniosek członka Stowarzyszenia zgromadzeni mogą uchwalić w każdej sprawie głosowanie tajne.

 5. Członek Stowarzyszenia może ustanowić pełnomocnika do udziału w głosowaniu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.


§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,

 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

 3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

 4. dokonywanie wyborów uzupełniających do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, w przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

 5. odwoływanie członków Zarządu w trakcie trwania kadencji na wniosek Prezesa Zarządu,

 6. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia na dany rok kalendarzowy lub programów wieloletnich,

 7. rozpatrywanie zaskarżeń członków na uchwały o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członków Stowarzyszenia,

 8. uchwalanie rocznego planu finansowego Stowarzyszenia,

 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za dany rok kalendarzowy składanego przez Zarząd,

 10. udzielanie Zarządowi absolutorium za dany rok kalendarzowy albo stwierdzenie odmowy udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

 11. podejmowanie decyzji o podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej,

 12. ustalanie wysokości i sposobu regulowania składek członkowskich,

 13. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

 14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.


§ 24

Zarząd

 1.  
  1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

  2. Zarząd składa się z 3 członków (w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika).

  3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa Zarządu.

  4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 10 razy w roku

  5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, warunkiem pełnienia funkcji jest złożenie oświadczenia o niekaralności.


§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Członków programu działalności na dany rok kalendarzowy, programów wieloletnich oraz rocznego planu finansowego,

 3. sprawowanie zarządu w stosunku do majątku Stowarzyszenia,

 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,

 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie do wysokości kwot pozostających aktualnie w dyspozycji Stowarzyszenia,

 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 20 ust. 7

 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślenia z listy członków i wykluczania członków,

 8. składanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok kalendarzowy oraz składanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za dany rok kalendarzowy na Walnym Zebraniu Członków,

 9. wykonywanie innych zadań przewidzianych statutem.


§ 26

Komisja Rewizyjna


 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu - członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej .


 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, warunkiem pełnienia funkcji jest złożenie oświadczenia o niekaralności.§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod kątem zgodności z prawem i statutem Stowarzyszenia oraz gospodarności,

 2. występowanie do Zarządu lub Walnego Zebrania Członków z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 3. prawo żądania zwołania przez Zarząd lub Prezydium Walnego Zebrania Członków Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

 5. przedstawianie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu z wykonania rocznego planu finansowego,

 6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.


§28

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie i Prezydium Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.


§ 29

W przypadkach określonych w § 27 pkt. 3) i 4) Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.


V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA


§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.


§ 31

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

  1. składki członkowskie,

  2. darowizny, zapisy i spadki,

  3. dotacje celowe otrzymywane według zasad określonych w odrębnych przepisach,

  4. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochody z majątku Stowarzyszenia).

  5. wpływy z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej stowarzyszenia, jego dochód służy realizacji jego celów i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


§ 32

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu:

 1.  
  1. Prezesa Zarządu,

  2. Skarbnika.

 1. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu oświadczenia woli, jak również wszelkie pisma w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia podpisywane są przez Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika łącznie.

 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub wskazanego przez Zarząd Członka Zarządu.


 

§33

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi". 

 2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji. 

 4.  Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach  innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


§ 34

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 póz. 104 z późniejszymi zmianami)